Door Sjef van der Lubbe op 11 juni 2017

Nieuws uit de PvdA-fractie in Menameradiel

Op 1 juni was er Raadsvergadering in Menaam. Enkele interessante punten:

De Friese gemeenten, de provincie en it Wetterskip kopen gezamenlijk hun energie in via de Stichting SOVF. Naar aanleiding van een aantal persberichten, dat we ‘sjoemelstroom’ inkopen, heeft de PvdA-fractie eerder al een motie ingediend. We willen dat de groencertificaten afkomstig zijn uit Nederland, liefst uit Friesland zelf.
Deze motie werd breed gesteund. Vorige maand hebben we hier opnieuw discussie in de Raad gehad. Het effect is nu geweest dat college’s van Waadhoeke gezamenlijk hebben besloten om onze stroominkoop te vergroenen via de groencertificaten van OMRIN en voor aardgasinkoop voor 25% via OMRIN en 75% conform de standaard van SOVF. Hiermee is een eerste en mooie stap gezet naar ‘vergroening’ van onze energie-inkoop uit onze eigen provincie.

In de omgeving van Marsum-Ritsumazyl-Deinum is veel veranderd als gevolg van de aanleg van de HAAK. Dit is aangegrepen voor veel ruimtelijke verbeteringen. De HAAK ligt er inmiddels al bijna 3 jaar en we zitten nu in de laatste fases in de omgeving. Daardoor staan er in de Raad van Menameradiel regelmatig dergelijke punten op de agenda. Zo ook dit keer:

‘Herinrichting tussen Marsum en Deinum’.

Dit gebied moeten we herinrichten naar aanleiding van het verwijderen van de N31 tussen Marssum en Deinum, wat weer een gevolg is van de aanleg van de Haak. Door insprekers werd duidelijk dat de kaarten die de raad had ontvangen, niet overeenkomen met kaarten met voorstellen die voortkwamen uit gesprekken die zij met de gemeente hadden. De raad heeft daarom besloten om dit punt van de agenda af te halen. De volgende raadsvergadering komt dit terug; dan moeten de juiste kaarten er bij liggen en mag er geen verschil van interpretatie zijn met de omwonenden/betrokkenen.

Een ander gevolg van de HAAK is dat er bij Deinum een groot gebied op de schop gaat/ is gegaan. De N31 is verwijderd, oude sportvelden weken voor een nieuwe woonwijk en vaarroute, nieuwe sportvelden zijn aangelegd. Door het verwijderen van een viaduct kan een weg verlegd worden en
ontstaat er ruimte voor 2 bedrijfspercelen. Voor de herinrichting van weg en bouwrijp maken van de twee percelen is de Raad om budget gevraagd. Als PvdA hadden we twijfel of er wel belangstelling zou zijn en of je dus 50.000 euro moet steken in het bouwrijp maken van percelen die niet verkocht worden. Tot onze geruststelling kon de wethouder aangeven dat er wel belangstelling is.

Door het verwijderen van de oude snelweg tussen Marsum en Leeuwarden zijn er ook percelen bij Marsum vrijgekomen. De gemeente kan een perceel kopen en herinrichten als aanlegsteiger en parkeerplekken ten behoeve van het Poptatslot. Hiermee maken we de aanleg van een bevaarbare
route naar Marsum compleet en lossen we een parkeerprobleem bij het Poptaslot op, waar in het kader van CH2018 veel gasten verwacht worden. Een compliment voor de inzet van Dorpsbelang en betrokken ambtenaren is hier zeker op zijn plaats; zonder hen was dit nooit gerealiseerd. In Marsum
heeft men van een bedreiging (HAAK) maximaal de kansen weten te benutten! Dit geldt ook voor Ritsumazyl en Deinum.

Het laatste met de HAAK samenhangende agendapunt is de rotonde bij Marsum. Door aanleg van eerst het NoordWesttangent en later de HAAK is de verkeersintensiteit fors toegenomen terwijl er alleen een zeer smalle vluchtheuvel tussen 2 rijbanen is. Dit s door de Raad al langere tijd opgevoerd
als een knelpunt voor fietsers die de N383 moeten oversteken. We kregen bij de provincie echter nauwelijks gehoor. Deze rotonde viel tussen wal en schip omdat hij niet behoorde tot het uitwerkingsgebied van het NW-tangent, maar ook niet van de HAAK. Nu stond de rotonde indirect op de agenda omdat de provincie de rotonde wil herinrichten omdat de doorstroming in de avondspits te traag is waardoor de afrit van de HAAK volloopt. Daarnaast wil men het gebied tussen de afrit en rotonde herinrichten en er bushaltes creëren. De PvdA en de andere fracties hebben aangegeven dat herinrichting noodzakelijk is, maar dat de veiligheid van overstekende fietsers (voetgangers die naar de bushalte moeten) meer aandacht moet
krijgen. Het mag niet zo zijn dat het oorspronkelijke knelpunt voor de fietsers ondersneeuwt tegenover de doorstroming van het autoverkeer.

Sjef van der Lubbe

Sjef van der Lubbe

Sjef van der Lubbe is fractievoorzitter in de gemeente Menameradiel.

Meer over Sjef van der Lubbe