Door Henni van Asten op 3 april 2017

Uit het Wetterskip

Onlangs hebben we in het Wetterskip het actieplan emissies vastgesteld. Daarin staan de belangrijkste keuzes voor het tegengaan van vuiligheid in het water. In 2017 wordt het actieplan uitgewerkt in een uitvoeringsnota en kan de uitvoering ter hand worden genomen.

In ons verkiezingsprogramma hebben we onze zorgen geuit over het gebrek aan waterbewustzijn in ons land. Het is zo vanzelfsprekend dat wij schoon water uit de kraan kunnen tappen, veilig achter onze dijken wonen en op steeds meer plekken in buitenwater kunnen zwemmen zonder ziek te worden, dat mensen er niet bij stilstaan wat dat allemaal aan werk kost. Die inspanningen zullen als gevolg van de klimaatverandering de komende tijd alleen maar toenemen. En de kosten trouwens ook.

 

In het Actieplan Emissies is er voor scenario´s gekozen, die per gespendeerde euro het meeste aan schoon water opleveren.  Er wordt een plus gezet op het verlagen van de emissies van de landbouw, want met mest en gewasbeschermingsmiddelen verdwijnt er heel wat vuil in de sloot. Het is een plus, omdat het Wetterskip een jaar geleden is gestart met het project erfafspoeling. Dat kon allebei op onze instemming rekenen.

Ook steunen we het tegengaan van emissies uit de pleziervaart. Er zijn helaas nog heel wat recreanten die de inhoud van hun vuilwatertank overboord kieperen. Wat daarbij helpt is rondvaren met boten die dat vuile water innemen. En hoewel beslist niet iedere booteigenaar miljonair is, vonden wij dat wel wat ver gaan. Er zijn in Fryslân ruim 3000 gratis aanlegplaatsen van de Marrekrite op de mooiste plekken. Zet dat maar eens tegenover de gewone kampeerder, die flink moet betalen voor zijn stekkie en ook nog met zijn rolletje of zijn koffertje vuil water naar het toiletgebouw moet. Wij hebben gevraagd om eerst maar eens na te gaan of je pleziervaart zonder verzegelde watertank  kunt weren uit de kwetsbaarste gebieden. Zoals je ook op verschillende plekken alleen met elektrische boten mag varen.

Het waterbewustzijn wordt bovendien niet vergroot door je te richten op slechts twee doelgroepen: boeren en pleziervaarders. Wij hebben daarom gevraagd en toegezegd gekregen dat de mogelijkheden van een pilot over medicijngebruik worden onderzocht. Daarin worden artsen gestimuleerd een milieuvriendelijker alternatief (met dezelfde werking!) voor te schrijven aan patiënten.

 

Komende tijd gaan wij samen met de Statenfractie, de fractie van Leeuwarden en onze voormalige waterwoordvoerder in de Tweede Kamer Lutz Jacobi een bijeenkomst over Groen en Water in de Stad voorbereiden. Op 16 juni vindt er in het kader van PvdA foar Fryslân een eerste bijeenkomst in Leeuwarden plaats. We zullen dan gaan bekijken hoe je in straten van steden en dorpen voorbereid kunt zijn op de gevolgen van clusterbuien en bespreken welke punten in de verkiezingsprogramma’s voor de raadsverkiezingen niet zouden misstaan. Noteer die datum dus.

 

Henni van Asten

Henni van Asten

Henni van Asten is fractievoorzitter van de PvdA in het Wetterskip Fryslân.

Meer over Henni van Asten